» محصولات » خشکبار » خشکبار و آجیل » تخمه
دسته بندی ها
فیلترها
 • برتر
 • خشکپاک
 • مزمز
 • مانی
 • سنجابک
 • لیولاو (Live Love)
 • آفتابگردان
 • کدو
 • مخلوط
 • هندوانه
 • ژاپنی
 • کمتر از 250 گرم
 • 250 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
تخمه هندوانه 400 گرمی  Premium Quality

تخمه هندوانه 400 گرمی Premium Quality

112000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مرمری 400 گرمی  Premium Quality

تخمه کدو مرمری 400 گرمی Premium Quality

124000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مشهدی 400 گرمی Premium Quality

تخمه کدو مشهدی 400 گرمی Premium Quality

156000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه ژاپنی 400 گرمی Premium Quality

تخمه ژاپنی 400 گرمی Premium Quality

224000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان 400 گرمی  Premium Quality

تخمه آفتابگردان 400 گرمی Premium Quality

88000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان لیمویی 125 گرمی مزمز

تخمه آفتابگردان لیمویی 125 گرمی مزمز

25000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی سنجابک

تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی سنجابک

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه هندوانه 90گرمی سنجابک

تخمه هندوانه 90گرمی سنجابک

35000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان تپل آبلیمویی 125 گرمی سنجابک

تخمه آفتابگردان تپل آبلیمویی 125 گرمی سنجابک

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان لیمویی 200 گرمی مزمز

تخمه آفتابگردان لیمویی 200 گرمی مزمز

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز تخمه آفتابگردان سرکه ای 45 گرمی مزمز

مغز تخمه آفتابگردان سرکه ای 45 گرمی مزمز

10000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان با گلپر 120 گرمی سنجابک

تخمه آفتابگردان با گلپر 120 گرمی سنجابک

35000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مشهدی 450 گرمی خشکپاک

تخمه کدو مشهدی 450 گرمی خشکپاک

190000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه ژاپنی 370 گرمی خشکپاک

تخمه ژاپنی 370 گرمی خشکپاک

165000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه هندوانه 450 گرمی خشکپاک

تخمه هندوانه 450 گرمی خشکپاک

148000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مرمری 400 گرمی خشکپاک

تخمه کدو مرمری 400 گرمی خشکپاک

198000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مرمری 400 گرمی برتر

تخمه کدو مرمری 400 گرمی برتر

165000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان لیمویی 150 گرمی لیولاو

تخمه آفتابگردان لیمویی 150 گرمی لیولاو

40000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان خوش نمک 150 گرمی لیولاو

تخمه آفتابگردان خوش نمک 150 گرمی لیولاو

40000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه ژاپنی 400 گرمی برتر

تخمه ژاپنی 400 گرمی برتر

240000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه ژاپنی 200 گرمی برتر

تخمه ژاپنی 200 گرمی برتر

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز تخمه مانی 30 گرم

مغز تخمه مانی 30 گرم

10000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز تخمه آفتابگردان شور 45 گرمی برتر

مغز تخمه آفتابگردان شور 45 گرمی برتر

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه هندوانه 120 گرمی برتر

تخمه هندوانه 120 گرمی برتر

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو گوشتی 150 گرمی برتر

تخمه کدو گوشتی 150 گرمی برتر

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مشهدی 150 گرمی برتر

تخمه کدو مشهدی 150 گرمی برتر

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه ژاپنی شور 120 گرمی برتر

تخمه ژاپنی شور 120 گرمی برتر

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه هندوانه 450 گرمی برتر

تخمه هندوانه 450 گرمی برتر

110000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان دور سفید 250 گرمی برتر

تخمه آفتابگردان دور سفید 250 گرمی برتر

40000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان 250 گرمی برتر

تخمه آفتابگردان 250 گرمی برتر

59000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو گوشتی 450 گرمی برتر

تخمه کدو گوشتی 450 گرمی برتر

200000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مشهدی 450 گرمی برتر

تخمه کدو مشهدی 450 گرمی برتر

185000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی مزمز

تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی مزمز

25000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان نمکی 55 گرمی مزمز

تخمه آفتابگردان نمکی 55 گرمی مزمز

10000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز تخمه کدو 35 گرمی مزمز

مغز تخمه کدو 35 گرمی مزمز

20000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز سه تخمه نمکی 40 گرمی مزمز

مغز سه تخمه نمکی 40 گرمی مزمز

10000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز تخمه آفتابگردان سرکه 45 گرمی مزمز

مغز تخمه آفتابگردان سرکه 45 گرمی مزمز

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز تخمه هندوانه 40 گرمی مزمز

مغز تخمه هندوانه 40 گرمی مزمز

15000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز تخمه آفتابگردان نمکی 40 گرمی مزمز

مغز تخمه آفتابگردان نمکی 40 گرمی مزمز

10000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو 300 گرمی مانی

تخمه کدو 300 گرمی مانی

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه شور 400 گرمی برتر

تخمه شور 400 گرمی برتر

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان بزرگ لیمویی مزمز

تخمه آفتابگردان بزرگ لیمویی مزمز

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد