» محصولات » پروتئینی » گوشت قرمز
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
گوشت بیف استراگانوف 500 گرمی پویا پروتئین

گوشت بیف استراگانوف 500 گرمی پویا پروتئین

256300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماهیچه پلویی گوسفندی پویا پروتئین

ماهیچه پلویی گوسفندی پویا پروتئین

336000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کله پاچه گوسفندی 850 گرمی پاچو

کله پاچه گوسفندی 850 گرمی پاچو

365000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
استیک گوساله 500 گرمی پویا‌پروتئین

استیک گوساله 500 گرمی پویا‌پروتئین

329200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت چرخ کرده گوساله 1 کیلویی پویا‌پروتئین

گوشت چرخ کرده گوساله 1 کیلویی پویا‌پروتئین

334100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت چرخ کرده مخلوط  1 کیلویی پویا‌پروتئین

گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی پویا‌پروتئین

346500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سردست بدون گردن گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین

سردست بدون گردن گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین

420000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خورشتی گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین

خورشتی گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین

420000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت گوسفند قیمه‌ای 500 گرمی پویا‌پروتئین

گوشت گوسفند قیمه‌ای 500 گرمی پویا‌پروتئین

392900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خورشتی گوساله 800 گرمی پویا‌پروتئین

خورشتی گوساله 800 گرمی پویا‌پروتئین

428800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت چرخ کرده‌ مخلوط 500 گرمی پویاپروتئین

گوشت چرخ کرده‌ مخلوط 500 گرمی پویاپروتئین

173100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت چرخ کرده گوساله 500 گرمی پویا‌پروتئین

گوشت چرخ کرده گوساله 500 گرمی پویا‌پروتئین

167000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت 25 درصد چربی چرخ کرده گوساله 600 گرمی کاله

گوشت 25 درصد چربی چرخ کرده گوساله 600 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران گوساله 1 کیلویی پویا‌پروتئین

ران گوساله 1 کیلویی پویا‌پروتئین

476500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین

ران گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین

430000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کباب لقمه پاک تلیسه ( 202 )

کباب لقمه پاک تلیسه ( 202 )

129800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاچه گوسفندی 4 تایی پویا پروتئین

پاچه گوسفندی 4 تایی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیراب شیردان 1 دست گوسفندی پویا پروتئین

سیراب شیردان 1 دست گوسفندی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کله و پاچه گوسفندی 1 دست پویا پروتئین

کله و پاچه گوسفندی 1 دست پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جگر گوسفندی 800 گرمی پویا پروتئین

جگر گوسفندی 800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت چرخ کرده مخلوط 500 گرمی پویا پروتئین

گوشت چرخ کرده مخلوط 500 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت چرخ کرده گوساله  500 گرمی پویا پروتئین

گوشت چرخ کرده گوساله 500 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت چرخ کرده مخلوط 1000 گرمی پویا پروتین

گوشت چرخ کرده مخلوط 1000 گرمی پویا پروتین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت چرخ کرده گوساله 1000 گرمی پویا پروتئین

گوشت چرخ کرده گوساله 1000 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت خورشتی گوساله 1000 گرمی پویا پروتئین

گوشت خورشتی گوساله 1000 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت مخلوط گوساله 1000 گرمی پویا پروتئین

گوشت مخلوط گوساله 1000 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت قیمه ای گوسفندی 500 گرمی پویا‌ پروتئین

گوشت قیمه ای گوسفندی 500 گرمی پویا‌ پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت آبگوشتی گوسفندی 500 گرمی پویا پروتئین

گوشت آبگوشتی گوسفندی 500 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت خورشتی گوسفندی 1000 گرمی پویا پروتئین

گوشت خورشتی گوسفندی 1000 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت آبگوشتی گوسفندی 1000 گرمی پویا پروتئین

گوشت آبگوشتی گوسفندی 1000 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت ماهیچه گوسفندی 1000 گرمی پویا پروتئین

گوشت ماهیچه گوسفندی 1000 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت سردست بدون گردن گوسفندی 1000 گرمی پویا پروتئین

گوشت سردست بدون گردن گوسفندی 1000 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد